Regulamin Domków

Właściciel: Maxymilian Tomko: 695331366 

 1. Właściciel świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w określonych terminach 24 godziny na dobę. 
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 10.00. 
 3. Po przyjeździe należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go administratorowi celem dokonania formalności związanych z pobytem w domku. 
 4. Do korzystania z usług na terenie Domku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowaniemróżnicy pomiędzy zadatkiem a pobytem w terminie ustalonym z osobą rezerwującą. 
 5. Cena pobytu uwzględnia opłaty miejscowe Gminy. 
 6. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego domku gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanemtechnicznym pomieszczeń w obecności personelu Domka. 
 7. Oddanie Domku przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania Domku do użytkowania, określonych w pkt 6 niniejszego regulaminu. 
 8. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środkówpieniężnych. 
 9. Nieuzgodnione z właścicielem pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Domku.
 11. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
 12. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wypoczywający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 13. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez właściciela Domku, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
 14. Właściciel domku nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domku przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniemokien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 15. Na terenie posesji należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiemimprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
 16. Osoby zakłócający spokój i nieprzestrzegające pkt. 28 i 26 regulaminu, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Domki mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 17. W obiekcie zabronione jest: zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właściciela (lub w trakcie ciszy nocnej) takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Domku, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.

Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: 

będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. 

19.Osoby niebędące klientami owego Domku mogą przebywać na terenie posesji wyłącznie za uprzednią zgodą właściciela i w czasie przez niego ustalonym. 

20.Zezwolenie na pobyt psów w Domku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia do właściciela z dokonaną wcześniej rezerwacją za dodatkową dopłatą. Właściciele zwierzęcia obowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren posesji domku. Na terenie posesji zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną. 

21.Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanymprzez personel. Parking jest niestrzeżony, a ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Parking jest bezpłatny wyłącznie dla klientów Domku podczas ich pobytu. Do jednego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe. 

22.Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Domku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych. 

23.Właściciel nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp. 

24.Rezygnacja: 

 1. a) w przypadku rezygnacji z usługi w terminie poniżej 30 dni przed planowanym przyjazdemkwota płacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi. 
 2. b) w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, właściciel nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia. 

25.Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalanieogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionówszczęścia, petard itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt 16. 

26.Wszelkie odpady z Domku należy umieszczać w kontenerze znajdującym się w wyznaczonymmiejscu na terenie posesji. 

 1. W Domku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

29.Regulamin Domku podaje się do wiadomości w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych. 

30.Regulamin niniejszy zatwierdzony i obowiązuje od dnia 01.05.2023 r. 

 1. Goście korzystający z usług Domku zobowiązują się przestrzegać 

postanowień niniejszego regulaminu. 

 1. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującymjest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby każdej ze stron 

Życzymy udanego pobytu!